فهرست

دانشکده دندانپزشکی میزبان شورای E.D.C دانشگاه علوم پزشکی بابل بود

جلسه شورای E.D.C دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه شورای E.D.C دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر نوین نیک بخش معاون آموزشی دانشگاه و دکتر احسان موعودی ریاست دانشکده  دندانپزشکی و دکتر زهرا سادات مدنی معاون آموزش دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

دوشنبه 20آذر دانشکده دندانپزشکی میزبان شورای EDC دانشگاه در سالن کنفرانس ساختمان آموزشی با حضور اعضای هیات علمی، مدیران و کارشاناسان آموزش بود.