بارگزاری
فهرست

تلفن داخلی : 135


فاطمه گیل چینی

فاطمه گیل چینی مسئول بخش

کارشناس پرستاری

افسانه رسولی

افسانه رسولی

کارشناس مدیریت آموزشی

زینب پورهاشم

زینب پورهاشم

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

احمد اصغری

احمد اصغری