فهرست

جامعه نگر

 تاریخچه   سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي در ایران
  تاریخچه سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي(جامعه نگر) در دانشکده دندانپزشکی بابل
 اهداف  گروه  سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي
 معرفی اعضا هیات علمی و پرسنل گروه  سلامت دهان ودندانپزشكي اجتماعي
 بازديد گروههاي دانشجويان

 نمودارهاي آماري وضعيت بهداشت دهان و دندان مدارس و مهدكودكهاي شهرستان بابل

نمونه بروشورهای آموزشی ارائه شده گروه سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي
 پوستر رزیدنتهای  سلامت دهان و دندان
 نمونه پوسترهای آموزشی ارائه شده گروه سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي
 سمینارها و مطالب آموزشی ارائه شده توسط گروه سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي
 برنامه ارائه شده دروس واحد گروه سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعی نیمسال اول 94-95
 فرم سلامت دهان و دندان
برنامه بازدید از بخشهای دانشکده دندانپزشکی بابل دانشجویان ترم 1 واحد سلامت دهان نیمسال اول 93-94
'گروهبندی دانشجویان واحد سلامت دهان نیمسال دوم 93-94
 گالري عكس
 طرح درس