فهرست

برنامه امتحانات دانشجویان واحد پردیس خودگردان

 

 

برنامه امتحانات دانشجويان دندانپزشکی واحد پردیس نيم سال اول سال تحصیلی 98 ـ 97 

ايام هفته

تاريخ

ترم 6                                                ورودي 94

ترم 8                                      ورودي 93

ترم 10                                ورودي 92

شنبه 15/10/1397

بیماریهای سیستمیک نظری 1

8

بیماریهای سیستمیک 2

12

سالمندشناسی

11

یکشنبه 16/10/1397

 

-

-

-

دوشنبه 17/10/1397

-

-

-

سه شنبه 18/10/1397

دندانپزشکی ترمیمی پیشرفته نظری 1

8

-

-

چهارشنبه 19/10/1397

 

-

ارتودانتیکس نظری 2

12

پریودانتیکس نظری 3

11

شنبه 22/10/1397

روش شناسی تحقیق 1

12

روش تحقیق 2

12

-

یکشنبه 23/10/1397

 

-

-

دندانپزشکی تشخیصی 6

11

دوشنبه 24/10/1397

روانشناسی در دندانپزشکی

8

-

-

سه شنبه 25/10/1397

 

-

اندودانتیکس نظری 2

12

جراحی دهان عملی 4

11

چهارشنبه 26/10/1397

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 1

8

-

-

شنبه 29/10/1397

جراحی دهان عملی 1

10

مبانی پروتزهای ثابت دندانی

8

تروماتولوژی

12

نگارش علمی

11

یکشنبه 30/10/1397

زبان تخصصی 3

8

-

-

دوشنبه 1/11/1397

-

دندانپزشکی تشخیصی 5

12

-

سه شنبه 2/11/1397

-

جراحی دهان عملی 3

12

 

دندانپزشکی قانونی

11

چهارشنبه 3/11/1397

دندانپزشکی تشخیصی 2

8

پروتزهای دندانی پیشرفته 2

12

دندانپزشکی تشخیصی 7

11

شنبه 6/11/1397

 

-

دندانپزشکی کو.دکان نظری 1

12

-

 

 

 

28/5/1397    10:40