فهرست

اندودونتیکس

معرفی بخش اندودنتيكس:


 اندودنتيكس شاخه اي از علم دندانپزشكي است كه با مورفولوژي، فيزيولوژي و پاتولوژي پالپ دندان و همچنين انساج اطراف دندان انسان ارتباط دارد. براي موفقيت در درمانهاي   اندودنتيكس دندانپزشك ميبايستي به علوم پايه چون بيولوژي پالپ نرمال، آناتومي، اتيولوژي تشخيص و پيشگيري آگاهي داشته باشد. و بتواند بيماريهاي پالپ و صدمات وارده به آن و همچنين بيماريهاي ناحيه پري آپيكال را تشخيص دهدوسپس درمان نمايد. در اين بخش دروس دانشجويان در مقطع دكتري شامل واحدهاي نظري و عملي ميباشد كه توسط اعضاي هيات علمي گروه به دانشجويان آموزش داده ميشود. علاوه بر آن در ابعاد درماني بيماران توسط دانشجويان تحت نظارت اعضاي هيات علمي مداوا ميشوند. پذيرش بيمار ابتدا از طريق بخش تشخيص بيماريهاي دهان انجام ميگردد و سپس توسط كادر هيات علمي بخش، بيماران متناسب با نيازهاي آموزشي و پژوهشي انتخاب و جهت درمان به دانشجو معرفي ميشوند

 

طرح درس.

 دكتر زهرالسادات مدنی      

استادیارومدیرگروه  وسرپرست تخصصی            

متخصص درمان ريشه              

 Madani_z@yahoo.com

دكتر محمود رضا حمیدی 

   استادیار

متخصص درمان ريشه                 

dr_mr_h@yahoo.com

دکتر مریم احسانی            

   استادیار

متخصص درمان ريشه                 

ehsanimaryam@yahoo.com

دكتر علي سليماني استاديار متخصص درمان ریشه 

 soleymani_ali@yahoo.com

دكتر سينا ميرزايي استاديار متخصص درمان ریشه 

 mirzaeerad@gmail.com

دكتر الهام محمودي استاديار  متخصص درمان ریشه  
 دكترآکام سعیدی  استاديار  متخصص درمان ریشه  
  دكترازاده هرندی   استاديار  متخصص درمان ریشه  
   دكترزینت السادات رضائی  استاديار  متخصص درمان ریشه  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم بنین کاظمی ( پرستار دندانپزشک و مسئول بخش ) - آقای عبدالرحیم پورنقی ( پرستار دندانپزشک ) - خانم معصومه داداشقلی زاده ( کارشناس پرستاری)

 

         داخلی : 115

 

 

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش درمان ريشه دندان

 

 مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملاً توجه نمائید.

1-      تشكيل پرونده تشخيص

 

2-      مراجعه به بخش درمان ريشه جهت تعيين نوبت

 

3-      معاينه و مشاهده عكس و پرونده توسط يكي از اساتيد بخش

 

4-      تعيين نوع درمان

 

5-      تعيين تخصصي يا عمومي بودن نوع درمان

 

6-      نوبت دهي توسط مسئول داخلي بخش

 

7-      مراجعه مجدد به بخش در زمان تعيين شده

 

8-      ارائه برگه مخصوص حسابداري به بيمار و ارجاع وي به صندوق حسابداري

 

9-       مراجعه بيمار يا همراه وي به صندوق حسابداري و پرداخت هزينه جهت صدور قبض

 

10-  مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض  به مسئول داخلي بخش و نشستن در نوبت درمان بر اساس اولويت مراجعه

11-    انجام درمان توسط دانشجوي عمومي يا تخصصي بر اساس نوع كار با نظارت استاد مربوطه

 

12-   گرفتن عكس هاي راديولوژي حين درمان جهت تشخيص عملكرد صحيح درمان

 

13-    پانسمان دندان پس از اتمام كار

 

14-   نوبت دهي مجدد به بيمار جهت مراجعات بعدي در صورت لزوم (معمولاً درمان در يك يا دو جلسه انجام مي شود)

 

15-    ارائه آموزش هاي لازم به بيماران

 

16-   ارجاع بيمار به بخش هاي ترميمي يا ساير بخشها جهت تعيين نوبت ترميمي (درصورت نياز دانشجويان در آن بخشها)