فهرست

پروتز

 

برای دریافت شناسنامه آزموشی بخش کلیک کنید

معرفی بخش پروتز

 

گروه پروتزهای دندانی

گروه پروتزهای دندانی دانشکده مشتمل بر 4 بخش ارائه کننده ی واحدهای نظری و عملی پروتزهای ثابت و متحرک بوده، . اعضای هیئت علمی این گروه متشکل از 5 نفر متخصص پروتزهای دندانی و يك نفر مربی می باشد. در این گروه 4 نفر تکنیسین پروتزهای دندانی و نیز 4 نفر تکنیسین پرستاری دندانپزشکی و یک نفر پرسنل خدماتی مشغول انجام وظیفه می باشند.

بخش پروتزهای ثابت دندانی و اکلوژن

  فعاليت بخش آموزشي پروتزهاي ثابت و اكلوژن در زمينه جايگزيني دندانهاي از دست رفته، بازسازي دندانهاي تخريب شده بازسازي سيستم

 جونده بيماران و درمان بيماران T.M.D جهت تأمين زيبايي تكلم، جويدن و راحتي ميباشد. در بخش آموزشي پروتزهاي ثابت، دانشجويان دكتري

 دندانپزشکی آموزش مي بينند. آموزش دانشجويان دوره دكتري شامل بازسازي دندانهاي تخريب شده و جايگزيني دندانهاي از دست رفته می باشد.

بخش پروتزهاي ثابت و اكلوژن يكي از بخش‌هاي دانشكد ه دندانپزشكي است كه در آن درمان‌هاي زيرانجام مي‌گيريد:بازسازي دندان‌هاي معالجه

 ريشه يا شديداً تخريب شده؛ كراون و بريج‌هاي پرسلن- فلز؛ و رستوريشن‌هاي تمام فلز.

بخش پروتزهای متحرک

وظایف اين بخش شامل آموزش به دانشجويان دوره دكتري دندانپزشكي در سطوح دکتری عمومی و تخصصی  پري كلينيك و كلينيك در زمينه پروتزهاي متحرك دندانی

 ميباشد. پروتزهاي متحرك شامل پروتز كامل و پروتز پارسيل است. آموزش نظري به دانشجويان توسط كادر هيات علمي گروه و درمان بيماران

 تحت نظارت آنها توسط دانشجويان انجام مي شود. دانشجويان امور مربوط به ساخت پروتزهاي متحرك را در لابراتوارهاي وابسته به اين بخش

 فرا ميگيرند.

بخش لابراتوار پروتزهای دندانی ثابت و متحرک

وظایف اين بخش شامل آموزش به دانشجويان دوره دكتري دندانپزشكي عموی و دستیاری در سطوح مختلف پري كلينيك و لابراتوار كلينيك در زمينه پروتزهاي ثابت

 و متحرك دندانی ميباشد. پروتزهای ثابت شامل كراون و بريج‌هاي پرسلن- فلز، رستوريشن‌هاي تمام فلز، و پست و کور های ریختگی، و

 پروتزهاي متحرك شامل پروتز كامل و پروتز پارسيل است.

بخش مواد دنداني

علم مواد دنداني يكي از علوم پايه در دندانپزشكي است و به عنوان يك شاخه مهم در طراحي، ساخت و ارزيابي مواد دندانپزشكي داراي جايگاه

 ويژه اي در اكثر كشورهاي جهان ميباشد . مواد دنداني يكي از اركان عملياتي اجرايي دندانپزشكي كلينيكي و علم مواد دنداني يكي از مباحث

 اصلي علم دندانپزشكي محسوب ميشود. تدريس درس مواد دنداني نظری 2 براي دانشجويان دوره عمومي توسط اعضای هیئت علمی گروه

 پروتزهای دندانی ارائه مي گردد.

ریاست گروه به عهده دكتر عبدالحمید آل هوز استاديار و متخصص پروتزهاي دنداني مي باشد. 

دكتر عبدالحمید آل هوز         

دانشیار 

 مدیر گروه      

متخصص پروتزهای دندانی                        

Ahalhava_z@yahoo.com

دکتر وحيد سلطان كريمي         

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی                        

 

دکتر کامران امیریان

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی                        

 prosthodontist58@yahoo.com

دکتر مریم رضایی

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی                        

 dr.rezaeei@yahoo.com

دکتر مهتاب وحدت

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی    

 

دکتر فروزش شیرگاهی

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی    

 

دکتر محمدابراهیم احمدنژاد

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی    

 

دکتر محمد خلیل پور

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی   

 

دکتر فرشید امیری

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی   

 

دکتر نعیم بریجانی

استادیار

متخصص پروتزهای دندانی  

 

خانم خانم عطیه دیانت            پرستار دندانپزشکی و مسئول بخش پروتز ثابت 

 

خانم شهربانو گلی خطیر                                   پرستار دندانپزشکی

 

آقای حسن داودی                                          پرستار دندانپزشکی

 

خانم سليمه كرد فيروزجاهي                             پرستاردندانپزشکی 

 

داخلی 124