فهرست

جشن جدیدالورود

ویژه برنامه دانشجویان جدیدالورود96 بصورت همزمان با دانشگاه و دیگر دانشکده های تابعه از طریق وب شروع بکار نمود

محرم 1439

امام خمینی: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگهداشته است .