فهرست

پریو

   

 

     معرفی بخش پريودنتولوژي:   

 طرح درس

منابع آموزشی

بخش پريودنتولوژي به امر تشخيص و درمان بيماريهاي پريودنتال مي پردازد.

از آنجا كه علت اصلي بيماريهاي پريودنتال، پلاك ميكروبي است، قسمت عمده اي از رسالت اين بخش آموزش بهداشت و روشهاي مقابله با پلاك مذكور ميباشد تا در بعد پيشگيري در سطح جامعه به اين هدف بزرگ نائل آيد. با ظهور بيماريهاي پريودنتال امر درمان نيازمندبكارگيري روشهاي مختلف جراحي ميباشد و هدف نهايي در درمانهاي پريودنتال حفظ و نگهداري دندانهاي موجود در حفره دهان است. در عين حال بازسازي انساج از دست رفته پريودنشيم نيز همواره مدنظر ميباشد.
در كنار آموزش دانشجويان دوره هاي دكتري وتحصيلات تكميلي ، آموزش دستياران تخصصي رشته پريودنتولوژي نيز به عهده اين گروه ميباشد.در بعد تحقيقات بخش پريودنتيكس با ارائه طرحهاي تحقيقاتي مختلف و بكارگيري مواد جديد سعي در پيشبرد اين رشته از دانش دندانپزشكي را دارد.علاوه بر موارد فوق الذکر در این بخش ایمپلنتهای دندانی نیز آموزش داده شده و بیماران تحت درمان ایمپلنت قرار می گیرند.

دكتر محمود خسروی

استادیار و رئیس بخش

متخصص پریودنتولوژی

mkhosravi@babol.ac.ir

samani_ar@yahoo.com

دكتر بابک عموئیان

دانشیاروسرپرست تخصصی

متخصص پریودنتولوژی

amoian@yahoo.com

دكتر نیلوفر جنابیان

دانشیار

متخصص پریودنتولوژی

njenabian@yahoo.com

دكترحمید رضا حسنجانی روشن

استادیار

متخصص پریودنتولوژی

Hrhroshan@yahoo.com

دکتر مجید  فریدونی

استادیار

متخصص پریودنتولوژی

Golpasha@yahoo.com

دکتر طیبه فرسام

استادیار

متخصص پریودنتولوژی

TFarsam@yahoo.com

 دکتر فرهاد باغ ستاری استادیار  متخصص پریودنتولوژی  fdabbaghsattari@yahoo.com 

 دکتر امیر کیاکجوری

 استادیار

 متخصص پریودنتولوژی

 am.kiakojorimubabol.ac.ir

دكترسید جواد هندی نژاد

مربی

دندانپزشک

Hendinejad@yahoo.com

 

 خانم فاطمه عبدی(  پرستار دندانپزشک و مسئول بخش ) – خانم زیبا رمضانی ( کارشناس پرستاری )-

                              شماره تماس  :01112291408                                                  داخلی:111