فهرست

تشخیص بیماریای دهان و دندان

 
 

طرح درس

معرفی بخش  بيماريهاي دهان ، فك و صورت

اين گروه بيماران را ازبدو ورود براساس شكايت اصلي به سه گروه تقسيم كرده و سه نوع پرونده براي آنها تشكيل خواهد شد كساني كه از درد، شكستگي فك و يا پارگي بافت و غيره شاكي هستند براي آنها پرونده اورژانس و كسانيكه داراي ضايعات دهان و ياشكايات  دهاني هستند پرونده كامل و براي بقيه پرونده غربالگري تهيه خواهد شد. در معاينه  علاوه بر پرسشهاي مربوطه، معاينات كامل داخل دهاني ازجمله معاينه غده بزاقي،معاينه تيروئيد، مفصل گيجگاهي فكي، سيستم لنفاوي سرو گردن اعصاب دوازده گانه ، انجام ميگيرد.

در معاينه علاوه بر موارد غربالگري ، بررسي سيستمهاي مختلف بدن گرفتن فشارخون ، انجام آزمايشات پاراكلينيك از جمله، آزمايشات هماتولوژك، سرولوژي، شيمي خون، اسمير، تدارك انواع مختلف راديوگرافي هاي ساده ، سيالوگرافي، CTاسكن،  و غيره انجام ميگيرد.

 اين معاينات توسط دانشجويان دوره هاي دكتري عمومی و دستیاری و پس از دكتري با نظارت كادر هيئت علمي گروه انجام مي گيرد، هر بيمار متناسب با نوع نياز درماني به يك يا چند بخش، جهت مداوا معرفي ميشود. صرف نظر از امور تشخيصي ، كه درمان آن الزاماً به ساير بخشها مربوط ميشود. چنانچه درمواردي ضايعات و مشكلات دهاني خاص در دهان بيمار مشاهده گردد، كار درماني آنها در اين گروه مورد بررسي و مداوا قرار ميگيرد.

  دکتر ندا بابایی

 مدیر گروه بخش بیماریهای دهان و دندان ودانشیار

 متخصص بیماری های دهان و دندان

Dr.nedababaee@yahoo.com
 دکتر  مینا مطلب نژاد

 سرپرست گروه دستیاری بیماریهای دهان ودندان  استاد

 متخصص بیماری های دهان و دندان

  mmotallebnejad@yahoo.com

 

 دکترحامد حسین کاظمی

استادیار

 متخصص بیماری های دهان و دندان

 

hamhk202@yahoo.com

 دکتر رامین فرخی

مربی

 دندانپزشک

 farrokhiramin@yahoo.com
 دکترمحمد حاجی میرزا محمد  

استادیار

 

متخصص بیماری های دهان و دندان

 Haji58@yahoo.com
 دکترفاطمه بلدی  

استادیار

 

متخصص بیماری های دهان و دندان

 Mahya_Balady@yahoo.com

  دکترآتنا شیرزاد
 استادیار  متخصص بیماری های دهان و دندان  
   دکترمهسا مهیاری
  استادیار  متخصص بیماری های دهان و دندان  
   دکترفاطمه صیادی
 استادیار   متخصص بیماری های دهان و دندان  

خانم پریسا مختاری )   پرستار دندانپزشک و  مسئول بخش ) داخلي : 121

 طرع معاینه رایگان دهان سال 95به روایت تصویر

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش عمومي تشخيص بيماري هاي دهان

 

 

 مراجعه کننده محترم ، لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملاً توجه نمایید :

1-      نوبت دهي بيماران بصورت روزانه بر اساس اولويت حضور

 

2-      پذيرش بيمار و ارجاع بيماران به حسابداري جهت انجام امور حسابداري

 

3-      مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض  مسئول داخلي بخش و انتظار جهت معاينه بر اساس اولويت حضور

 

4-      ارجاع بيمار به راديولوژي جهت انجام امور راديوگرافي

 

5-      معاينه بيمار و گرفتن تاريخچه از وي توسط دانشجو و تشكيل پرونده براي بيمار

 

6-      معاينه مجدد بيمار توسط اساتيد بخش جهت اطمينان از صحيح بودن تشخيص دانشجو

 

7-      ارجاع بيماران به بخش هاي درماني ديگر طبق پرونده تشكيل شده جهت تعيين نوبت و انجام كار آنها(درصورت امكان)

 

8-      غربالگري بيماران توسط اساتيد و راهنمايي بيماران غيراز تشكيل پرونده جهت درمان آنها

 خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.

 

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش تخصصي تشخيص بيماري هاي دهان

 

 مراجعه کننده محترم ، لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملاً توجه نمایید :


 

1-      معاينه توسط دستياران و اساتيد اين بخش

 

2-      تشخيص كلينيكي ضايعات دهاني

 

3-      نمونه برداري تشخيصي از ضايعات بافت نرم در صورت لزوم

 

4-      ويزيت بيماران واجد ضايعات دهاني مزمن

 

5-      پذيرش بيماران معرفي شده از بيمارستانها (بيماران كانديد پيوند اعضاء)

 

6-      تعيين نيازهاي درماني دندانپزشكي بيماران كانديد پيوند عضو و بعد از پايان اين درمانها ارائه گواهي سلامت دهان

 

7-      بررسي وضعيت زمينه اي پزشكي بيماران خاص و تعيين ملاحظات مورد نياز  جهت انجام اين درمانهاي دندانپزشكي

      8-      پيگيري و مراقبت هاي متوالي از بيماران واجد ضايعات دهاني كه تحت دارو درماني هستند.

 

      10-معاينه و درمان بيماران و داراي مشكلات مفصل گيجگاهي و فكي

      9-   معاينه و درمان بيماران داراي دردهاي صورتي و فكي

  خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود