فهرست

سرپرست تخصصی

سرپرست تخصصی

    نام و نام خانوادگی : دکتر مینا مطلب نژاد

   آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بیماریهای دهان و دندان

    رتبه علمی : استاد

   گروه آموزشی : بیماریهای دهان و دندان

 پست الکترونیکی :  mmotallebnejad@yahoo.com