فهرست

جشن جدیدالورود

ویژه برنامه دانشجویان جدیدالورود96 بصورت همزمان با دانشگاه و دیگر دانشکده های تابعه از طریق وب شروع بکار نمود

کارگاه آموزشی مشاوره و آزمایش بیماری های رفتاری اجتماعی (HIV) در دانشکده دندانپزشکی بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل، معاونت آموزشی با همکاری بخش کنترل عفونت، کارگاه آموزشی مشاوره و آزمایش بیماری های رفتاری اجتماعی (HIV) به مدت 120دقیقه برگزار نمود