فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آشنایی با دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و آشنایی با مجلات دندانپزشکی معتبر به همت معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل ویژه اعضای هیات علمی برگزار گردید

کارگاه آشنایی با دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و آشنایی با مجلات دندانپزشکی با حضور ریاست دانشکده دندانپزشکی بابل و اعضای محترم هیات علمی و اساتید  با امتیاز بازآموزی در سالن سمینار معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل برگزار گردید.

تدریس این کارگاه آموزشی توسط دکتر پیام کبیری رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت در روز چهارشنبه 98/07/03 انجام گردید.