فهرست

دستورالعمل مراقبت، تشخیص و درمان کوروناویروس جدید شناسایی شده در چین توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شد.

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل مراقبت، تشخیص و درمان کوروناویروس جدید شناسایی شده در چین را جهت بهره برداری کلیه مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی تهیه و در دسترس قرار داده است.

دکتر سورنا وهبی از مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان دانشکده دندانپزشکی بابل بازدید کرد

دکتر سورنا وهبی عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان دانشگاه علوم پزشکی بابل بازدید کردند.

تعداد 20188 نفر از خدمات دندانپزشکی استفاده کردند

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل، دکتر احسان موعودی ریاست دانشکده دندانپزشکی، به عملکرد یکساله بخش های درمانی جهت طرح سلامت بیماران اشاره کرد و از آمار خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران توسط کادر درمانی با نظارت بر کیفیت درمان، تعرفه دریافتی و کیفیت مواد مصرفی خبر داد

کسب مقام نخست و رتبه برتر درجشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کسب مقام در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی توسط ملیکا نوروزانی دانشجوی سال سوم دندانپزشکی بابل