فهرست

تعداد 20188 نفر از خدمات دندانپزشکی استفاده کردند

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل، دکتر احسان موعودی ریاست دانشکده دندانپزشکی، به عملکرد یکساله بخش های درمانی جهت طرح سلامت بیماران اشاره کرد و از آمار خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران توسط کادر درمانی با نظارت بر کیفیت درمان، تعرفه دریافتی و کیفیت مواد مصرفی خبر داد

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل، دکتر احسان موعودی ریاست دانشکده دندانپزشکی، به عملکرد یکساله بخش های درمانی جهت طرح سلامت بیماران اشاره کرد و از آمار خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران توسط کادر درمانی با نظارت بر کیفیت درمان، تعرفه دریافتی و کیفیت مواد مصرفی خبر داد.

ریاست دانشکده دندانپزشکی بابل گفت: در بعضی از موارد بیماران با راهکارهای بهداشتی و آموزش اولیه دیگر نیاز به درمان نداشته و فقط جهت معاینات بعدی جهت اطمینان از عملکرد رعایت موارد بهداشتی مراجعه می نمایند.

دکتر موعودی بیان کرد: آمار ارائه شده در سال تحصیلی 98-97 گواه این حقیقت است که بخش های درمانی دانشکده در سال جاری بهترین خدمات را داشته و رضایت کامل بیماران افتخاری بزرگ برای ماست.