فهرست

کسب مقام نخست و رتبه برتر درجشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کسب مقام در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی توسط ملیکا نوروزانی دانشجوی سال سوم دندانپزشکی بابل

دکتر رضا قربانی پور معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل از کسب مقام نخست و رتبه برتر درجشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی توسط ملیکا نوروزانی دانشجوی سال سوم دندانپزشکی خبر داد

اولین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با یک نماینده از دانشکده دندانپزشکی بابل همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار شد.


معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی بابل بیان داشت: خانم ملیکا نوروزانی (دانشجوی رشته دندانپزشکی) موفق به کسب مقام نخست در موضوع یادگیری و یاددهی با مقاله کاتالیزگر یادگیری پروتیین ها برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی کشور شد و در مراسم دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل از وی توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تقدیر به عمل آمد.