فهرست

چند نکته کلیدی درباره #مالیات سال 95 دندانپزشکان

براساس بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي مصوب ٩٦/٣/٩ و تبصره ٥ ماده ١٠٠ قانون مالياتهاي مستقيم كليه مشاغلي كه در گروه سوم مالياتي قرار ميگيرند( از جمله مطبهاي دندانپزشكي) و مجموع درامد حاصل از فروش كالا و خدمات آنها حداكثر ده برابر معافيت مالياتي سال ٩٥ ( ١٥٦٠٠٠٠٠٠تومان) باشد ، ماليات قطعي سال ٩٥ آنها با ٨٪ افزايش نسبت به ماليات قطعي ٩٤ محاسبه ميگردد. اين افراد نبايد اظهارنامه مالياتي پر كنند و بايد فقط فرم مربوط به بند ٢ اين دستورالعمل را پرنمايند.

توضيحات :
١. درمانگاهها و موسسات دندانپزشكي بدليل قرار نگرفتن در گروه ٣ مشمول اين بخشنامه نيستند( البته دندانپزشكان شاغل در اين مراكز مشمول هستند)
٢. همكارانيكه اظهارنامه مالياتي سال ٩٥ را پركرده اند و يا بعدازاين پر ميكنند مشمول اين بخشنامه نيستند.
٣. افراديكه خود اذعان دارند درامد خالص آنها بعد از كسر هزينه ها بيش از ده برابر معافيت مالياتي است مشمول نيستند.
٤. همكارانيكه اسناد و مدارك درامد آنها از بيمه ها يا مراكز درماني به اداره دارايي ميرسد و درامد آنها بيش از ده برابر معافيت مالياتي است مشمول اين بخشنامه نيستند.
٥. ماليات قطعي ٩٤ ملاك محاسبه ماليات ٩٥ ( با افزايش ٨درصدي ) است و بايد تا پايان خرداد يكجا يا در چهار قسط پرداخت گردد.
٥. معافيت مالياتي سال ٩٥ پانزده ميليون و ششصد هزار تومان ميباشد.
حضور در اداره دارايي و تكميل فرم بند ٢ تا پايان خردادماه الزامي است.