فهرست

کارگاه آموزشی اساتید مشاوره دانشکده دندانپزشکی بابل برگزار گردید

کارگاه آموزشی اساتید مشاوره در ساختمان معاونت آموزشی دانشکده با حضور دکتر یدالله پور مسئول اساتید مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بابل و دکتر مدنی معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی و سرکار خانوم قائمی مدیر آموزش دانشگاه و اعضای محترم هیات علمی، اساتید مشاوره و کارشناسان مربوطه در ساختمان معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی در روز دوشنبه 13آذر برگزار گردید.