بارگزاری
فهرست

تلفن داخلی : 148


سیده حلیمه سیدیان

سیده حلیمه سیدیان مسئول بخش

پرستار دندانپزشکی

فاطمه آل ابراهیمی

فاطمه آل ابراهیمی

پرستار دندانپزشکی

سحر اکبرزاده

سحر اکبرزاده

پرستار دندانپزشکی

علی فرحی

علی فرحی