فهرست

برنامه برگزاری کارگاههای آموزشی

ضمن خدمت کارکنان

قابل توجه کارکنان محترم دانشکده دندانپزشکی

لیست و تاریخ برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت نیمه دوم سال جاری به ترتیب ذیل می باشد. در صورت شرکت در کلاسهای فوق، گواهی آموزشی صادر خواهد گردید.