فهرست

تعداد 20188 نفر از خدمات دندانپزشکی استفاده کردند

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل، دکتر احسان موعودی ریاست دانشکده دندانپزشکی، به عملکرد یکساله بخش های درمانی جهت طرح سلامت بیماران اشاره کرد و از آمار خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیماران توسط کادر درمانی با نظارت بر کیفیت درمان، تعرفه دریافتی و کیفیت مواد مصرفی خبر داد

کسب مقام نخست و رتبه برتر درجشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کسب مقام در جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی توسط ملیکا نوروزانی دانشجوی سال سوم دندانپزشکی بابل