بارگزاری
فهرست
دکتر احسان موعودی

دکتر احسان موعودی برنامه ریزی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" دانـشـیـار دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر سینا حقانی فر

دکتر سینا حقانی فر برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" اسـتــاد دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر رامین فروغی

دکتر رامین فروغی برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر اویس خاکباز

دکتر اویس خاکباز برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر منوچهر رحمتی

دکتر منوچهر رحمتی برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر آکام سعیدی

دکتر آکام سعیدی برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر مینا مطلب نژاد

دکتر مینا مطلب نژاد برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" اسـتـاد دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر آتنا شیرزاد

دکتر آتنا شیرزاد برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر شیما نفرزاده

دکتر شیما نفرزاده برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر عفت خدادادی

دکتر عفت خدادادی برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

 

" دانـشـیـار دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر میترا طبری

دکتر میترا طبری برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر علی سلیمانی

دکتر علی سلیمانی برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر امیر کیاکجوری

دکتر امیر کیاکجوری برنامه ریزی درسی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"