بارگزاری
فهرست
دکتر سینا حقانی فر

دکتر سینا حقانی فر رادیولوژی

عضـو هیـات علـمـی دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی بابـل

" اسـتــاد دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر منوچهر رحمتی

دکتر منوچهر رحمتی ارزیابی سوالات

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر سینا حقانی فر

دکتر سینا حقانی فر ارزیابی سوالات

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" اسـتــاد دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر سلیمانی

دکتر سلیمانی ارزیابی سوالات

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر آل هوز

دکتر آل هوز ارزیابی سوالات

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر فریبا ازوجی

دکتر فریبا ازوجی ارزیابی سوالات

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر امیر کیاکجوری

دکتر امیر کیاکجوری متخصص پریودنتولوژی

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر عفت خدادادی

دکتر عفت خدادادی ارزیابی سوالات

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" دانـشـیـار دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"