بارگزاری
فهرست
دکتر آتنا شیرزاد

دکتر آتنا شیرزاد ارزشیابی اساتید

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر الهام محمودی

دکتر الهام محمودی ارزشیابی اساتید

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر فرانه مختارپور

دکتر فرانه مختارپور ارزشیابی اساتید

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

دکتر محمد مهدی نقیبی

دکتر محمد مهدی نقیبی ارزشیابی اساتید

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"