بارگزاری
فهرست
دکتر زهرا مدنی

دکتر زهرا مدنی مدیر دفتر توسعه آموزش

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" دانـشـیـار دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر احسان موعودی

دکتر احسان موعودی مسئول ارزشیابی اساتید

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" دانـشـیـار دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر مریم جوهری

دکتر مریم جوهری مسئول طرح های پژوهشی در آموزش

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" اسـتـادیـار دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر صدیقه شیخ زاده

دکتر صدیقه شیخ زاده مسئول طرح های پژوهشی در آموزش

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

" اسـتـادیـار دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر منوچهر رحمتی

دکتر منوچهر رحمتی مسئول ارزیابی سوالات

عضـو هیـات علـمـی دانـشـکـده دنـدانـپـزشـکی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

فاطمه گیل چینی

فاطمه گیل چینی کارشناس EDO

کـارشـنـاس EDO