بارگزاری
فهرست

تلفن داخلی : 135


فاطمه گیل چینی

فاطمه گیل چینی مسئول واحد پژوهشی دانشکده

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

افسانه رسولی

افسانه رسولی

کارشناس مدیریت آموزشی

زینب پورهاشم

زینب پورهاشم

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

احمد اصغری

احمد اصغری