بارگزاری
فهرست

تلفن داخلی : 129


عطیه دیانت راد

عطیه دیانت راد مسئول بخش

پرستار دندانپزشکی

علی دوستعلی زاده

علی دوستعلی زاده

کاردان پروتز های دندانی 

حسن داوودی

حسن داوودی

پرستار دندانپزشکی

اکرم کرد فیروزجایی

اکرم کرد فیروزجایی

کاردان پروتز های دندانی 

شهربانو گلی خطیر

شهربانو گلی خطیر

پرستار دندانپزشکی

محمد اکبری

محمد اکبری

امیر صالحیان

امیر صالحیان