بارگزاری
فهرست

تلفن داخلی : 126


خدیجه فلاح محمدی

خدیجه فلاح محمدی مسئول بخش

کارشناس رادیولوژی

فرشته طالبی زرین کمر

فرشته طالبی زرین کمر فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

رادیولوژیست

لیلا نادعلی زاده

لیلا نادعلی زاده

رادیولوژیست

حسینعلی کربلایی احمدی

حسینعلی کربلایی احمدی