بارگزاری
فهرست

تلفن داخلی : 151


ویدا قاسم زاده

ویدا قاسم زاده مسئول بخش

کارشناس پرستاری

کارشناس ارشدMBA

فریده طهماسب زاده

فریده طهماسب زاده

پرستار دندانپزشکی

ام سلیمه رحیمی

ام سلیمه رحیمی

پرستار دندانپزشکی

سعدی جانعلی زاده

سعدی جانعلی زاده