بارگزاری
فهرست

تلفن داخلی : 115


بنین کاظمی

بنین کاظمی مسئول بخش

پرستار دندانپزشکی

معصومه داداش قلی زاده

معصومه داداش قلی زاده

پرستار دندانپزشکی

عبدالرحیم پور نقی

عبدالرحیم پور نقی

پرستار دندانپزشکی

مصطفی جباری

مصطفی جباری