بارگزاری
فهرست

تلفن داخلی : 121


سیده فریبا یحیی نژاد

سیده فریبا یحیی نژاد حسابدار

رحمت رحمانیان

رحمت رحمانیان مسئول انبار

سید جعفر میرزاده

سید جعفر میرزاده کارپرداز

سید صالح سید علی پور

سید صالح سید علی پور مسئول امور کارپردازی

شعبانعلی نعمتی

شعبانعلی نعمتی مسئول اموال

احمد علی بابانژاد

احمد علی بابانژاد حسابداری

علیرضا ابراهیمی

علیرضا ابراهیمی امور تایمکس هیات علمی

فاطمه رامبد

فاطمه رامبد دبیرخانه

فتح الله گرجی

فتح الله گرجی مسئول خدمات

محمد مهدی زاهد پاشا

محمد مهدی زاهد پاشا مسئول بایگانی

نصیبه براری

نصیبه براری دبیرخانه

سید علی میرنژاد

سید علی میرنژاد