بارگزاری
فهرست
دکتر نیلوفر جنابیان

دکتر نیلوفر جنابیان مدیر پژوهشی

عضـو هیـات علـمـی دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی بابـل

" دانـشـیـار دانـشـکـده دنـدانـپــزشـکـی"

دکتر امیر کیاکجوری

دکتر امیر کیاکجوری مدیر کتابخانه

عضـو هیـات علـمـی دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی درمانی بابـل

"اسـتـادیـار دانشکـده دنـدانـپـزشـکـی"

هادی عباسیان امیری

هادی عباسیان امیری مدیر امور عمومی و اداری

علی طهماسب پور

علی طهماسب پور مدیر امور مالی و حسابداری

نسرین موقر نژاد

نسرین موقر نژاد مدیر پذیرش و مدارک پزشکی

بنین کاظمی

بنین کاظمی مدیر پرستاری

حبیب الله قربان نیا گلی گنجی

حبیب الله قربان نیا گلی گنجی مسئول کارگزینی

افسانه نصرالله زاده معصومیان

افسانه نصرالله زاده معصومیان مسئول iT