فهرست

کارگاه افزایش impact مقالات در پژوهش و شیوه های سنجش آن

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل کارگاه افزایش impact مقالات در پژوهش و شیوه های سنجش آن را 30 بهمن ماه ساعت 10الی 12 برگزار می نماید.

.می باشد  Adobe connect  گفتنی است: برگزاری آنلاین با نرم افزار