فهرست

شماره های جدید خبرنامه مراقبت Corona virus COVID-19 در کشور منتشر شد

تازه های  Corona virus COVID-19 توسط مرکز مدیریت بیماری­های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتهیه و در خبرنامه شماره های 9 و 10 منتشره شده است. جهت دسترسی و مطالعه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

خبرنامه شماره 9 کرونا 2019

خبرنامه شماره 10 کرونا 2019