فهرست

سامانه ثبت نام نیروهای جهادی در مقابله با بحران کرونا ویروس راه اندازی گردید

دانشگاه علوم پزشکی بابل سامانه ثبت نام نیروهای جهادی در مقابله با بحران کرونا ویروس راه اندازی کرد.

پیرو مصوبه ستاد بحران دانشگاه، جهت همکاری افراد داوطلب در مقابله با بحران کرونا ویروس، سامانه  http://jahadi.mubabol.ac.ir جهت ثبت نام نیروهای جهادی در دانشگاه علوم پزشکی بابل راه اندازی گردیده است.