فهرست

گزیده نکات بالینی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط کرونا ویروس جدید

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزیده نکات بالینی مورد نیاز در مدیریت مراکز دندانپزشکی را تدوین کرد.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزیده نکات بالینی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط کرونا ویروس جدید را تهیه و تدوین کرد. این مطالب توسط منتخبین شورای هماهنگی انجمن های علمی _ تخصصی دندانپزشکی کشور، جامعه دندانپزشکان ایران و دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در اسفند ماه 98 تدوین شد.

نکات بالینی مراکز دندانپزشکی در شرایط کروناویروس جدید

/images/dentistry2.mubabol.ac.ir/ravabet omomi/1_of_3_Triage_Pamphlet.pdf

/images/dentistry2.mubabol.ac.ir/ravabet omomi/2_of_3_Self_Screening_Pamphlet.pdf

/images/dentistry2.mubabol.ac.ir/ravabet omomi/3_of_3_Self_Protection_Pamphlet.pdf