فهرست

اولین دوره دانشجویان دندانپزشکی پردیس بابل فارغ التحصیل شدند.

جشن فارغ التحصیلی اولین دوره دانشجویان پردیس دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بهمن ماه 1398 برگزار گردید.

پردیس دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20 نفر دانشجوی ورودی 1392 خود را در بهمن ماه سال 1398 به جامعه دندانپزشکان کشور تقدیم نمود. با امید به اینکه آنچه در این دانشکده آموختند در تسکین آلام بیماران و افزایش شاخص DMFT اثر موثر داشته باشد.

فارغ التحصیلی پردیس دندانپزشکی بابل - 98

فارغ التحصیلی پردیس دندانپزشکی بابل - 98

فارغ التحصیلی پردیس دندانپزشکی بابل - 98

فارغ التحصیلی پردیس دندانپزشکی بابل - 98

فارغ التحصیلی پردیس دندانپزشکی بابل - 98

فارغ التحصیلی پردیس دندانپزشکی بابل - 98