فهرست

دستورالعمل مراقبت، تشخیص و درمان کوروناویروس جدید شناسایی شده در چین توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شد.

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل مراقبت، تشخیص و درمان کوروناویروس جدید شناسایی شده در چین را جهت بهره برداری کلیه مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی تهیه و در دسترس قرار داده است.

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل مراقبت، تشخیص و درمان  کوروناویروس جدید شناسایی شده در چین   را جهت بهره برداری کلیه مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی تهیه و در دسترس قرار داده است. جهت مطالعه و بهره مندی از مطالب بر روی لینک زیر کلیل نمایید. 

/images/dentistry2.mubabol.ac.ir/tir/koronavirous.pdf