فهرست

میلاد پیامبر نور و رحمت در دانشکده دندانپزشکی بابل

برگزاری جشنی کوچک اما شاد، بمناسبت زادروز پیامبر خوبیها، در محوطه دانشکده.

امروز چهارشنبه 22 آبان ماه، بمناسبت میلاد پرنور پیامبر گرامی، جشنی کوچک اما شاد، در محوطه دانشکده برگزار گردید. حضور ریاست محترم و مراجعان بخشها گرمابخش جشن بود. دانشجویان و همکاران با چای و شیرینی پذیرایی شدند.