فهرست

کارگاه RCT

متدهای نوین تحقیقاتی

کارگاه آموزشی RCT

مدرس: دکتر پروانه میرابی

مدعوین: اساتید دانشکده دندانپزشکی بابل

تاریخ برگزاری: 1398/4/11

کارگاه آموزشی RCT، از ساعت 9:30 الی 11 صبح امروز توسط دکتر میرابی در ساختمان آموزشی دانشکده برگزار گردید. این کارگاه با موضوع کلینیکال ترایال برای محققین عضو هیات علمی دانشکده توسط دکتر میرابی برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت. کارگاه امروز در ادامه جلسه روز یکشنبه 9 تیر برگزار گردید.