فهرست

پایگاه سلامت دهان و دندان دانش آموزی

چکاپ دندانی دانش‌آموزان شهرستان بابل از خدمات شایسته دانشکده دندانپزشکی بابل در طرح تحول سلامت دهان و دندان بوده است , برای هر دانش آموز شناسنامه الکترونیک سلامت دهان و دندان تشکیل می شود.

هر کدام از دانش آموزان به ازای نیازهای درمانی برای ارائه خدمات درمانی ترمیمی،‌ کشیدن و غیره به این مرکز ارجاع داده می‌شوند ،  برای هر کودک نیز برنامه استفاده از وارنیش فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی اجرا میگردد

اجرای این امر، توسط کاردان‌های بهداشت دهان ودندان،‌ بهداشت‌کاران دهان و دندان و دندانپزشکان می باشد 

در این پایگاه سلامت دهان و دندان هشت یونیت دندانپزشکی ثابت و یک یونیت سیار تدارک دیده شده که خدماتی مانند: کشیدن دندان، فیشورسیلانت و ترمیم به صورت رایگان جهت همه دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی در شیفت صبح انجام می شود