فهرست

تماس با ما

پل های ارتباطی با دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی بابل

آدرس : مازندران - بابل خيابان فلسطين - دانشكده دندانپزشكي بابل

شماره تماس : 9-32291408-011     فاکس : 32291093-011

*

*

مدیر دفتر توسعه آموزش (دکتر مدنی) 01132291408 داخلی(123)    

 

مسئول هماهنگی دفتر (خانم گیلچینی)  01132291408  داخلی(135)

 

آدرس پست الکترونیک: