فهرست

رادیولوژی

 
 

 

سرپرست تخصصی: دکتر سینا حقانی فر

مدیر گروه :دکتر حکیمه قربانی

گروه آموزشي راديولوژي فك و دهان و صورت

 رشته تخصصی رادیولوژی دهان فک و صورت یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی می باشد. با توجه به اهمیت علوم تصویر برداری در تشخیص و درمان رشته رادیولوژی دهان فک و صورت به منظور آموزش، پژوهش و خدمات درمانی در دانشکده دندانپزشکی بابل تاسیس شده است. مشخصه این رشته در آموزش دانشجویان دوره دندانپزشکی، رشته های وابسته همچنین دروس بین بخشی رشته های تخصصی دندانپزشکی و تربیت دستیاران رشته رادیولوژی دهان فک و صورت می باشد.در حال حاضر بخش رادیولوژی دهان فک و صورت دارای 5 کابین رادیوگرافی داخل دهانی و دو کابین رادیوگرافی خارج دهانی می باشد کلیه رادیوگرافی های خارج دهانی اعم از پانورامیک، سفالومتری طرفی، توموگرافی و .... در بخش صورت می پذیرد.در حال حاضر گروه دارای 4 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که شامل یک استادیار رسمی و دو استادیار طرحی(ضریب ( k می باشد.. باتوجه به بازدید های صورت گرفته از امکانات بخش که تجهیزاتی از قبیل  دستگاههای پانورامیک، سفالومتری، توموگرافی، رادیوگرافیهای جمجمه، داخل دهانی، تصویربرداری دیجیتالی داخل و خارج دهانی می باشد از سال1388  اقدام به پذیرش دستیار تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت نموده است.

پرسنل بخش:

خانم  خدیجه فلاح محمدی  (کارشناس رادیولوژی و مسئول بخش)

خانم فرشته طالبی (   کاردان رادیولوژی ) 

خانم لیلا نادعلی زاده       ( کاردان رادیولوژی )