فهرست

پاتولوژی

 

مدیرگروه : دکتر مریم سید مجیدی

آسيب شناسي دهان ، فك و صورت

حيطه اصلي فعاليت بخش آسيب شناسي دهان ، فك و صورت تشخيص ريز بيني ضايعات ناحيه دهان ، فك و صورت مي باشد . و در حول اين محور داراي فعاليت هاي آموزشي نظري و عملي جهت دانشجويان دندانپزشكي و دستياران تخصصي داراي واحد پاتولوژي نظري و عملي و همچنين فعاليت هاي پژوهشي مي باشد.

اين بخش متشكل از سه واحد پاس ، تكنيك و تشخيص مي باشد.

واحد پاس : پردازش بافت و نمونه هاي ارسالي از بخش هاي دانشكده و مراكز خصوصي مي باشد.

واحد تكنيك : انجام برش از نمونه و رنگ آميزي آن جهت تهيه لام .

واحد تشخيص : بررسي لام تهيه شده و تشخيص گذاري و ارائه گزارش كتبي آن.

برنامه ريزي هاي آموزشي در كلاس عملي و لابراتوار بخش آسيب شناسي دهان ، فك و صورت از رئوس فعاليت هاي اين واحد مي باشد.