فهرست

کلیات

  

مقدمه‌:


 برنامه‌ آموزشي‌ دوره‌ دكتري‌ دندانپزشكي‌ كه‌ در حال‌ حاضر در دانشكده‌هاي‌دندانپزشكي‌ كشور اجرا مي‌شود در يكصد و بيست‌ و ششمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌برنامه‌ريزي‌ مورخ‌ 1367/3/27 تصويب‌ گرديده‌ است‌. بر مبناي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ و اهداف‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ كه‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌خود را مقيد به‌ وصول‌ به‌ آنها مي‌داند اعاده‌ سلامتي‌ براي‌ آحاد ملت‌ ايران‌ ضروري‌است‌ و بر اين‌ پايه‌ هدف‌ اصلي‌ وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تأمين‌، حفظ و ارتقاء سلامتي‌ افراد جامعه‌ تعريف‌ شده‌ است‌. بديهي‌ است‌ تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ در بخش‌ دندانپزشكي‌ مي‌بايد به‌ هدف‌ فرعي‌تأمين‌، حفظ و ارتقاء سلامت‌ دهان‌ و دندان‌ افراد جامعه‌ منجر شود .


تعريف‌:     

                                                                                                           
دوره‌ دكتري‌ عمومي‌ دندانپزشكي‌ يكي‌ ازدوره‌هاي‌ مصوب‌ نظام‌ آموزش‌ عالي‌ دركشور جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ كه‌ به‌ اعطاء مدرك‌ دانشگاهي‌ مي‌انجامد.اين‌ دوره ‌مجموعه‌اي‌ هماهنگ‌ از فعاليتهاي‌ آموزش‌ نظري‌، عملي‌، باليني‌ و تحقيقاتي‌ است‌.


هدف‌:

هدف‌ از اجراي‌ برنامه‌ دوره‌ دكتري‌ عمومي‌ دندانپزشكي‌ تربيت‌ دندانپزشكان‌عمومي‌ شايسته‌اي‌ است‌ كه‌ داراي‌ مباني‌ قوي‌ علمي‌، مهارتهاي‌ مناسب‌ درماني‌،توانايي‌ آموزش‌ بهداشت‌ و پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ دهان‌ و دندان‌ و كارآيي‌ لازم‌ براي‌انجام‌ پژوهشهاي‌ حين‌ و پس‌ از تحصيل‌ بوده‌ و قادر به‌ ارائه‌ خدمات‌ كيفي‌ مناسب ‌درماني‌ و پيشگيري‌ در نظام‌ ارائه‌ خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ كشور جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ باشند.


طول‌ دوره‌ و شكل‌ نظام‌:


طول‌ دوره‌ دكتراي‌ عمومي‌ دندانپزشكي‌ 6 سال‌ و مشتمل‌ بر 56 عنوان‌ درسي‌است‌ اين‌ دروس‌ در سه‌ قسمت‌ دروس‌ عمومي‌، دروس‌ علوم‌ پايه‌ و دروس‌ اختصاصي‌قرار داشته‌ و در دو مرحله‌ زير ارائه‌ مي‌شوند:

مرحله‌ اول ‌: دوره‌ علوم‌ پايه‌ ـ طول‌ اين‌ دوره‌ 2 سال‌ مي‌باشد و دانشجويان‌ در اين‌دوره‌ دروس‌ عمومي‌، علوم‌ پايه‌ و برخي‌ دروس‌ اختصاصي‌ را بصورت‌ نظري‌، عملي‌ ونظري‌ عملي‌ در كلاس‌ و آزمايشگاه‌ مي‌گذرانند.

مرحله‌ دوم ‌: دوره‌ دروس‌ اختصاصي‌ ـ طول‌ اين‌ دوره‌ 4 سال‌ مي‌باشد و دانشجويان‌در اين‌ دوره‌ دروس‌ اختصاصي‌ را بصورت‌ نظري‌، عملي‌ و نظري‌ عملي‌ در كلاس‌،آزمايشگاه‌، پره‌ كلينيك‌، كلينيك‌هاي‌ دنداپزشكي‌، بخشهاي‌ بيمارستاني‌ و مراكزبهداشتي‌ و درماني‌ مي‌گذرانند. شرط ورود به‌ مرحله‌، قبولي‌ در امتحان‌ جامع‌ علوم‌ پايه‌ دندانپزشكي‌ است‌ و شرط فراغت‌ از تحصيل‌ ، گذراندن‌ كليه‌ واحدهاي‌ درسي‌ و دفاع‌ از رساله‌ در پايان‌ مرحله‌ دوم‌مي‌باشد.


واحدهاي‌ درسي‌:

كل‌ واحدهاي‌ درسي‌ اين‌ دوره‌ 219 واحد به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1 ـ دروس‌ عمومي‌ 24 واحد
2 ـ دروس‌ علوم‌ پايه‌ 46 واحد
3 ـ دروس‌ اختصاصي‌ 149 واحد