فهرست

برنامه دروس عمومی


                                                                     دروس عمومی  

                           

رديف نام درس تعداد واحد ساعت دروس پيش نياز
نظري عملي جمع
1 دو درس از دروس مباني نظري اسلام* 4 68 - 68 -
2 يك درس از دروس اخلاق اسلامي * 2 34 - 34 -
3 يك درس از دروس انقلاب اسلامي* 2 34 - 34 -
4 يك درس از دروس تاريخ و تمدن اسلامي * 2 34 - 34 -
5 يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامي * 2 34 - 34 -
6 ادبيات فارسي 3 51 - 51 -
7 زبان انگليسي عمومي 3 51 - 51 -
8 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 34 - 34 -
9 تربيت بدني (1) 1 - 34 34 -
10 تربيت بدني (2) 1 - 34 34 9
11 جمعيت و تنظيم خانواده 2 34   34 -
جمع 24       -

 *  تذكر : گذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس عمومي معارف اسلامي مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جدول زير) مي باشد. 

رديف نام درس كد درس عنوان درس تعداد واحد ساعت دروس
نظري عملي جمع
1 مباني نظري اسلام 011 انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) 2 34   34
012 انديشه اسلامي2  (نبوت و معاد) 2 34   34
013 انسان در اسلام 2 34   34
014 حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام 2 34   34
2 اخلاق اسلامي 021 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 2 34   34
022 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) 2 34   34
023 آئين زندگي ( اخلاق كاريردي) 2 34   34
024 عرفان عملي اسلام 2 34   34
3 انقلاب اسلامي 031 انقلاب اسلامي ايران 2 34   34
032 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي 2 34   34
033 انديشه سياسي امام خميني (ره) 2 34   34
4 تاريخ و تمدن اسلامي 042 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2 34   34
043 تاريخ امامت 2 34   34
5 آشنايي با منابع اسلامي 051 تفسير موضوعي قران 2 34   34
052 تفسير موضوعي نهج البلاغه 2 34  

34