فهرست

دروس علوم پایه

 
 

                                                      دروس علوم پایه

     دروس علوم پایه

     دروس علوم پایه
ديف نام درس تعداد واحد ساعات دروس جمع واحد پيش نياز يا همزمان
نظري عملي نظري عملي
1 آسيب شناسي عمومي نظري

2/5

- 43 -

2/5

3، 6، 11، 13، 17، 19
2 آسيب شناسي عمومي عملي -

0/5

- 17

0/5

1
3 انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي 1 - 17 - 1 -
4 ايمني شناسي نظري

2/5

- 43 -

2/5

13، 17
5 ايمني شناسي عملي -

0/5

- 17

0/5

4
6 باكتري شناسي نظري 3 - 51 - 3 -
7 باكتري شناسي عملي - 1 - 34 1 6
8 بيوشيمي نظري 4 - 68 - 4 -
9 بيوشيمي عملي - 1 - 34 1 8
10 روانشناسي و مهارت هاي ارتباطي 2 - 34 - 2 -
11 ژنتیک انسانی 2 - 34 - 2 -
12 سلامت دهان و جامعه

1/5

0/5

26 17 2 -
13 علوم تشریحی 1 3 1 51 34 4 -
14 علوم تشریحی 2 2 1 34 34 3 13
15 علوم تشریحی 3 1 1 17 34 2 14
16 فیزیک پزشکی

0/5

0/5

9 17 1

-

17 فیزیولوژی نظری 5 - 85 - 5 8، 13
18 فیزیولوژی عملی - 1 - 34 1 17
19 ویروس شناسی 1 - 17 - 1 -
جمع 31 8     39