فهرست

مرکز تحقیقات مواد دندانی

 
 
 

   

مرکزتحقیقات مواد دندانی

ضرورت انجام تحقیق ازدیدگاه علمی انکارناپذیراست وبدون انجام تحقیق علم همچون آبی که درجائی مانده باشد دچارفسادمی گردد. لذا انجام تحقیقات درمسیرحرکت وپویایی علم جهت خدمت به خلق امری ضروری وانسانی است.این امرنه تنهامستلزم شناخت وضعیت فعلی(چه ازنظرعوامل داخلی وچه ازنظرعوامل بیرونی)است. بلکه نیازمندنگاهی جامع ودرعین حال کاربردی می باشد. ازاین منظرمرکزتحقیقات مواد دندانی بابل این افتخار راکسب نموده است که به عنوان نخستین مرکزتحقیقاتی تخصصی مواد دندانی درکشوردر راستای تحقق بخشیدن به آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران گامی نوبردارد.

مرکز تحقیقات مواد دندانی بابل درسال 1388 بامساحت تقریبی200مترمربع دردانشگاه علوم پزشکی بابل تاسیس گردید.

اعضای اصلی مرکز تحقیقات مواددندانی عبارتنداز:

    1 -دکترهمایون علاقه مند دانشیارگروه ترمیمی ومواددندانی (رئیس مرکزتحقیقات مواددندانی)

     2-کترعبدالحمیدآل هوز استادیارگروه پروتز های دندانی(معاون مالی مرکزتحقیقات مواددندانی)

    3-دکترمریم سیدمجیدی استادیارگروه پاتولوژی دهان،فک وصورت(معاون علمی مرکزتحقیقات مواددندانی)

  4-دکترمحمود خسروی استادیارگروه پریودانتیکس (عضوموسس مرکزتحقیقات مواددندانی)

  5-دکترنیلوفرجنابیان استادیارگروه پریودانتیکس(عضوموسس مرکزتحقیقات مواددندانی)

   6- دکتر مینامطلب نژاد دانشیار گروه بیماریهای دهان،فک وصورت(عضوموسس مرکزتحقیقات مواددندانی)

دیگراعضای مرکزتحقیقات مواددندانی:

دکترولی الله آرش ودکترمهدی روادگر( استادیاران گروه ارتودانتیکس)

دکترسیناحقانی فر(دانشیار گروه رادیولوژی)، دکترفریداعابسی(استادیارگروه رادیولوژی)

 دکترمریم قاسمپورودکترمیتراطبری ودکترنیلگون پاسدار(استادیاران گروه اطفال)

 دکترمجیدفریدونی ودکترحمیدرضاحسنجانی روشن ودکتربابک عموئیان(استادیاران گروه پریودانتیکس)

 دکترعلی اکبرمقدم نیا(استاد گروه فارماکولوژی)، دکترابراهیم ذبیحی(استادیارگروه فارماکولوژی)

 دکتررمضان رجب نیا(استادیارگروه میکروبیولوژی)

 دکترمحمودرضاحمیدی ودکترزهراالسادات مدنی ودکترمریم احسانی(استادیاران گروه اندودانتیکس)

دکتربهنازاسماعیلی(استادیارگروه ترمیمی ومواددندانی)

دکترندا بابایی(استادیارگروه تشخیص)

رسالت (mission) :

مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر آن است که با اجرای استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه و کمک به تولید علم گام بردارد .

چشم انداز (vision)  :

ما به یاری پروردگار متعال بر آنیم که با توسعه وارتقای امر تحقیق در زمینه علوم مواد دندانی و تلاش در جهت کاربردی نمودن تحقیقات مربوطه و صنعتی نمودن آنها به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی تراز اول کشور و معتبر منطقه محسوب گشته ومصداق بارز علم درخدمت بشریت باشیم .

اهداف کلان (Goals) :

  • 1- معرفی ،حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات مواد دندانی در عرصه استانی ، کشوری و بین المللی
  • 2- هدایت، تسهیل،نظام دار نمودن و اجرای طرح های تحقیقاتی مواد دندانی
  • 3- اولویت بندی تحقیقات علوم دندانپزشکی بر مبنای نیاز سنجی
  • 4- ترغیب و توانمند سازی محققین در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی علوم مواد دندانی
  • 5- جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به برآوردن نیاز های پژوهشی آنها و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات مواد دندانی
  • 6- ارزشیابی ادواری عملکردمرکزتحقیقات مواد دندانی

ارزشها (values) :

در این راستا ارزشهای حاکم بر فعالیتهای مرکز تحقیقات مواد دندانی شامل تکریم جایگاه تحقیق و محقق ، رعایت اخلاق در پژوهش ، ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری ، تقویت ارتباط آموزش با پرورش و جامعه نگری خواهد بود.

 به طورکلی می توان فعالیت های علمی تحقیقاتی انجام شده دراین مرکزتحقیقات رابه صورت ذیل خلاصه نمود:

1- مقایسه سمیت سلولی CEMو MTA سفیدوخاکستری در رده های سلولی L922-Saos2

2-مقایسه سمیت سلولیCEM وMTA ایرانی وMTA  Angelous در رده های سلولیMG63،HPF

3-بررسی میکروسکوپ الکترونی ومقایسه استحکام باند ریزبرشی کامپازیت به عاج ER:YAG سطحی وعاج عمقی بااستفاده ازاسیداچینگ ولیزر

4-بررسی خواص ضدباکتریایی کامپازیت های قابل سیلان پس ازافزودن نانوذرات اکسید روی

5-ارزیابی کلینیکی اثر Platelet-Rich Plasma در روندترمیم زخم های ناحیه دهنده پیوند آزاد لثه

6-آنالیزاجزاء محدود تغییرات ابعادی یک دندان ترمیم شده با کامپازیت

7-مقایسه استحکام باندبرشی براکتهای فلزی وسرامیکی باندشونده با دو نوع باندینگ

8-بررسی هیستولوژیکی،هیستومورفومتریکی ورادیوگرافی نانوکامپازیت قابل تزریق شیشه سرامیک-کایتوسان دربازسازی استخوان رت

9-بررسی هیستوپاتولوژیک واکنش بافت همبند رت به نانوکامپازیت قابل تزریق شیشه سرامیک-کایتوسان

10-بررسی خواص ضداسترپتوکوک موتانس سیلانت های فاقدوحاوی فلورایدباوبدون اضافه کردن نانوذرات نقره

11-بررسی اثردماهای مختلف اینله های سرامیکی در ریزنشت سمان رزینی

12- مقایسه آزمایشگاهی دستگاه های مختلف بلیچینگ درمطب براستحکام باند ریز برشی ترمیم های کامپوزیتی موجود درمیناوعاج ومیزان تغییر رنگ دندانها

13- تأثیرترکیبات silicone oil و amorphous calcium phosphate caseine phosphopeptide برتغییرات ریزسختی ناشی ازمصرف قطره آهن دردندان های شیری

14-تأثیرترکیب silicone oil وپودرنانوهیدروکسی آپاتیت/کیتوزان درمیزان تغییرات ریزسختی وساختارسطحی دندان شیری ناشی ازمصرف قطره آهن

15-مقایسه استحکام فشاری کوپینگ زیرکونیای تهیه شده به دو روشCAD/CAM وcopy milled

16-بررسی اثرپوشش ذرات نانوزیرکونیاآلومینابراستحکام برشی بین سمان رزینی وسرامیک زیرکونیا

17-مقایسه ریزنشت اپیکالی چهارنوع سیلرمختلف درحضور رطوبت باقی مانده داخل کانال

18-بررسی آزمایشگاهی اثرروشهای مختلف آماده سازی سطحی عاج کانال ریشه براستحکام باند پستهای همرنگ دندان

19- مقایسه رادیواپاسیته ی سیلرهای اندودنتیک

20-بررسی مقایسه ای مقاومت اصطکاکی دربراکت های فلزی،سرامیکی پلی کریستالین ومونوکریستالین باسیم های 25*19 و18 استیل

21- بررسی مقایسه ای مقاومت اصطکاکی دربراکت های مونوکریستالینICE باسیم های  TMAوst.STEEL وANITI

22-بررسی آزمایشگاهی تأثیرانواع عسل وسرکه درجلوگیری از رسوب کلسیم فسفات (اثرضدجرم دندان)

23- تأثیراستفاده ازپلاسمای غنی ازفاکتورهای رشد PRGFبه همراه پیوندبافت همبند در درمان تحلیل لثه

24- اثرپلاسمای غنی ازعامل رشد در درمان ضایعات فورکای کلاس IIفک پائین

25- مقایسه ریزنشت سیلرهای AH Plus وMTA Fillapex درحضوریاعدم حضورلایه اسمیر

26-بررسی غلظت VEGFمایع شیارلثه ای درحالت سلامت وبیماری پریودنتال

27- ارزیابی کلینیکال،هیستولوژیک وهیستومورفومتریک Bone Strip Allograft به همراه غشاء قابل جذب دربازسازی افقی ریج آلوئولار

MTA وCEM بهRAT28- تأثیرهایپرگلیسمی درپاسخ پالپ

29-بررسی خواص سطحی ضدباکتریایی سمان های گلاس آینومر،زینک فسفات وپلی کربوکسیلات ایرانی وخارجی

30-ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضدمیکروبی سه نوع سیلرمختلف اندودنتیک

31- بررسي اثر گلاس يونومر نوري حاوي مقادير مختلف نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر عليه استرپتوكوك موتانس

32- بررسي اثر گلاس يونومر نوري حاوي مقادير مختلف نانو ذرات اكسيد روي بر عليه استرپتوكوك موتانس

33- بررسي اثر گلاس يونومر نوري حاوي مقادير مختلف نانو ذرات سيليكا بر عليه استرپتوكوك موتانس

34- مقايسه راديو اپاسيته ي سمان هاي مختلف به وسيله ي راديوگرافي ديجيتال

35- بررسي تاثير زمان هاي مختلف نگهداري قالب بر ثبات ابعادي كست هاي حاصله از دو نوع آلژينات(Tropicalgin و chromogel )

36- مقايسه ريزنشت اپيكالي سيلرهاي AH26 و MTAFillapex  در حضور خون در داخل كانال

37- ارزيابي تاثير تابش ليزر ديود Low level  بر Hard ness آمالگام دندانی

38- مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي فلزي Stainless Steel باند شده توسط 3 نوع سيستم باندينگ 

39- تاثير چسب بافتي اكتيل - 2 سيانوآكريلات در التيام زخم هاي صورت ناشي از تروما

40- بررسي اثر ژل كلرهگزيدين 1% بر استحكام باند برشي دو نوع سيستم باندينگ سلف اچ به عاج دندانهاي شيري 

41- تعيين سطح جيوه مو در حالت سلامت و بيماري هاي پريودنتال 

42- اثر سينا مالدئيد بر رشد كانديدا آلبيكنس و فلوكونازول در شرايط آزمايشگاهي

43- بررسي اثر دستگاههاي لايت كيور  LED و QTH بر ثبات رنگ كامپوزيت ها در محلول چاي

44- بررسي اثر دستگاههاي لايت كيور  LED و QTH بر ثبات رنگ كامپوزيت Filtek z250 در محلول رنگي چاي

45- مقايسه فعاليت ضد ميكروبي پروپوليس و آلوئه ورا بر باكتري Enterococcus feacalis ( مطالعه Invitro )

46-مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي فلزي Stainless Steel  باند شونده توسط 3 نوع چسباننده سخت شونده با نور

47- مقايسه ميزان CRP بزاقي در حالت سلامت و بيماري پريودنتال

48- بررسي تاثير دهانشويه سنتي ( سركه و گلاب ) بر دنچر استوماتيت

49- بررسي آزمايشگاهي اثر( CPP-ACP) Phosphate  Casein Phosphopeptide Amorphous Calcium  بر رنگ پذيري ميناي سفيد شده با دو روش مختلف

50 بررسي مقايسه اي تاثير پنج اينسترومنت بر ميزان coronal pre-enlargment توسط Cone  Beam Tomography

51- بررسي نمودار عمق سخت شدن حاصله از دستگاههاي LED و QTH در كامپوزيت هاي مختلف 

52- مقايسه ريز نشت آپيكالي سه روش پر كردن كانال توسط گوتا پركاي منفرد با روش تراكم جانبي

53- بررسي آزمايشگاهي ميزان ميكروليكيج كامپوزيت هاي رنگي

54- بررسي آزمايشگاهي تاثير وارنيش هاي فلورايد بر رنگ مواد ترميمي كامپوزيتي

55- بررسي اثر ليزر  ‍CO2 با توان هاي مختلف بر ضريب اصطكاك براكت سراميكي

56- بررسي خواص ضد استرپتوكوك موتانسي سيلانت رزيني حاوي كيتوزان  

57- بررسي اثر مقادير مختلف نانو ذرات تيتانيوم دي اكسايد بر استحكام فشاري يك نوع گلاس يونومر نوري

58- مقايسه پايداري Miniscrew  هاي كامي با زواياي قرار گيري مختلف به روش آناليز اجزاء محدود 

59- بررسي اثر پوشش ذرات نقره بر روي ضريب اصطكاك و استحكام باند برشي براكت هاي استيل ارتودنسي

60- بررسي اثر آنتي باكتريال پوشش ذرات نقره روي براكت هاي استيل ارتودنسي 

61-  بررسی اثر درمانهای سطحی مختلف بر میزان استحکام باند ریز کششی دو نوع زیر ساخت کامپوزیتی و سمان رزینی با سرامیکهای Vita Mark I

 

امكانات و تجهيزات 

 

   

 Zoom  advanced

دستگاهی است که توسط نورسرد( LED)موجب افزایش سرعتoffice  Bleaching بدون بالارفتن حرارت دندانهامی شود.دراین دستگاه پس ازطی سه دوره تابشی 15 دقیقه ای بصورت پیوسته ودریک جلسه درمانی می توان نتایج Bleaching رابه سرعت مشاهده نمود.

 

Easy  shade

Vita    

دستگاهی برای سنجش رنگ دندانهاکه می توان به راحتی ازآن استفاده نمود.این دستگاه به سرعت وبادقت بالاوباهرشرایط نوری محیطی،رنگ دندان رادرسیستم های 3D Master و Vita نشان می دهد.همچنین مولفه های رنگ (L,A,B)ونزدیکترین رنگ ها رابه رنگ دندان مورد نظر رابه صورت دیجیتالی نشان می دهد. این دستگاه قابلیت نشان دادن رنگ کلی دندان وهمچنین رنگ یک نقطه از دندان را دارد.

 

 

میکروهاردنس

سختی سنج میکروهاردنس مطابق بااستانداردهایASTME384 وDIN/ISO650/7دارای سیستم اپتیک بارزلوشن بالاوکنترل دیجیتال واندازه گیری قطراثربادقت 1/0 میکرون ایده آل برای رسم گراف سختی،قابلیت انجام تست سختی راباسرعت،دقت وتکرارپذیری بالاداراست.

ترازوی دیجیتالی

اندازه گیری براساس واحدهای مختلف شامل:میلی گرم،انس،مثقال،قیراط و....

دقت بسیار بالادراندازه گیری براساس معیارهای دقیق کامپیوتری،قدرت کالیبراسیون اتوماتیک،حافظه بالا شامل:حفظ اطلاعات 200وسیله وزن شده قبلی،قابلیت وزن کردن وسایل مکنیتک

واحدهای اندازه گیری متعددجهت اندازه گیری همزمان وزن چندشیء

دقت آن برحسب 1/0 میلی گرم می باشد.

 

دستگاه لیزر ازنوع Doctor smile می باشد که یک دستگاه لیزرErbiumوDiode است که قابل استفاده دربافت نرم ونسج سخت می باشد که می توان از آن دربیماریهای دهان،ناراحتی های TMJ ،جراحی نسج نرم،تراش دندان،etching و... استفاده نمود.

  

 

دستگاه اسکنر2200-Medi

باقابلیت اسکن کلیشه های رادیوگرافی

 

دستگاه انکوباتورIP60 شرکت تکاپو طب

دارای دمای 37 درجه به بالا برای محیط کشت ونمونه های دندانی

 

دستگاه ترماسایکل کامپیوتری شرکت صنعتی نمو

برای اعمال تغییردما از5درجه الی55درجه سلسیوس به دفعات مکرر

دستگاه سایش

دستگاهی است بااعمال فشار برای سایش مواد دندانی

 

دستگاه شبیه ساز دما و فشار پالپ pedebII  

          برای مشابه سازی با شرایط داخل دهان از دستگاهی استفاده میشود    که آب را با دمای  و فشار37  درجه  سانتی گراد و فشارcmH2O    34-40وارد فضای پالپ دندان می کند.    

 

دستگاه( CCD (change compled device

یک نوع گیرنده دیجیتال است  که جهت ثبت تصویر نمونه بکار میرود.