فهرست

تقویم آموزشی

­­

 

دانشکده دندانپزشکی بابل

 

 تقويم‌آموزشي نيم سال‌ اول سال‌تحصيلي99 ـ1398

 

انتخاب ‌واحد:  شنبه 2/6/1398 لغایت دوشنبه 4/6/1398

 

شروع كلاس: شنبه 23/6/1398

 

پایان كلاس: چهارشنبه 18/10/1398