فهرست

هیات علمی بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی   پروفایل علمی مرتبه علمی ایمیل  

محمد مهدی نقیبی

  پرفایل در سامانه علم سنجی استادیار

naghibis@razi.tums.ac.ir

 
عفت خدادادی  

پرفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

drekhodadadi@ yahoo.com

 
مهدیه عزیزنژاد  

پرفایل در سامانه علم سنجی

استادیار

 

 
بهروز شفیع زاده  

پرفایل در سامانه علم سنجی

مربی