فهرست

هیات علمی بخش پریو

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی   پروفایل علمی مرتبه علمی ایمیل  
محمود خسروی   پرفایل در سامانه علم سنجی دانشیار

mkhosravi@ babol.ac.ir

 
نیلوفرجنابیان  

پرفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

njenabian@ hatmail.com

 
بابک عموئیان  

پرفایل در سامانه علم سنجی

دانشیار

amoien@ yahoo.com

 
مجید فریدونی  

پرفایل در سامانه علم سنجی

استادیار golpasha@yahoo.com  
امیر کیاجوری   پرفایل در سامانه علم سنجی استادیار

Am.Kialcojori@mobabap

 
محدثه یزدان پناه   پرفایل در سامانه علم سنجی استادیار dr.myazdanpanah@gmail.com  
صابر صادقی   پروفایل در سامانه علم سنجی استادیار sabersadeghee@gmail.com  
حامد سراج پور   پروفایل در سامانه علم سنجی استادیار h.serajpour@gmail.com